Hanne Røisings blogg

januar 22, 2007

Blogg – et verktøy for veiledning på nett

Filed under: Om blogger — by hanner @ 8:58 am

Universitet i Oslo har nylig utgitt en artikkelsamling; Ringer i vann – Fleksibel læring – kvalitetsreformen i praksis (Universitetet i Oslo, 2006). I denne artikkelsamlingen presenterer Trond Solhaug erfaringer med bruk av blogger som åpen veiledning på nett. Her beskrives blogger som verktøy for studenters demokratiske innflytelse på kunnskapsutvikling gjennom åpen dialog og debatt om fag og didaktikk.  Et av hovedinntrykkene fra hans prosejket er at » studenter kan utvikle sine kommunikative og samarbeidende ferdigheter og utvikle egne samfunnsvitenskapelige tekster gjennom en offentlig tilgjengelig veiledning i et bloggverktøy» (s. 105)

I artikklene trekkes det fram flere begrunnelser og perspektiver:

  • Universitetets forelesende undervisningsform er lite dialogpreget. Mange etterlyser et forum der studenter kan ta til orde om kunnskap, undervisning fag og litteratur. Blogger blir et slikt kommunikasjonsverktøy mellom studenter og lærere
  • Blogger kan bidra til å dele kunnskap og ideer
  • Blogger kan bidra til å mynidggjøre studentene
  • Blogger kan bidra til faglig debatt mellom kolleger ved ulike læresteder

Blogger brukt i veiledning innebærer at veiledning vil foregå i full offentlighet. Når tekster gjøres offentlig, utfordres studentene både faglig og sosialt. Det kan oppleves sårbart å eksponere uferdige tanker og dokumenter på denne måten.  Dessuten kan kritiske bemerkninger oppleves som ekstra harde når de legges ut i det offentlige rom. Denne sårbarheten stiller derfor krav til veiledere med hensynt til å gi konkrete og konstruktive tilbakemeldinger.

Argumentet for å benytte en slik veiledningsmetode er at teksproduksjon i seg selv innebærer læring gjennom det kognitive arbeidet som det iverksetter. (Se blogg 26. oktober og blogg 25. oktober) Blogger brukt til veiledning kan derfor være et nyttig verktøy når det gjelder å utvikle studenters evne til skriftlig samandling.

Reklamer

januar 17, 2007

Studentaktiviteter i og utenfor læringsplattformer

Filed under: IKT og læring,Om blogger — by hanner @ 11:52 am

30. januar planlegges en workshop med fokus på økt studentaktivitet. Primært var programmet planlagt i tilknytning til bruk av avdelingens læringsplattform. I ettertid ser jeg det er naturlig at vi også beveger oss utenfor læringsplattformen, bl.a. av hensyn til læringsplattformens begrensninger når det gjelder verktøy for samarbeid og samskriving.

Høgskolen har tilgang til to programmer som kan være aktuelle i denne sammenhengen;

* wiki-sider (http://wiki.hiof.no/index.php/Hovedside)
* blogger (http://blog.hiof.no/summary.php)

Foreløpig program for dagen ser slik ut:

  • Hvordan stimulere studenter til å bruke diskusjonsforum i Bb til FAGLIGE problemstillinger og debatter? (primært i Blackboard)
  • En kort gjennomgang av test- og surveyverktøy (i Blackboard). Til bruk for kunnskapstester og studentevaluering.
  • Workshop i bruk av wiki som samskrivingsverktøy
  • Bruk av blogger til kunnskapsutvikling og faglige aktiviteter. (Kollega Rolf Balzersen har skrevet noe om bruk av blogger i undervisning her)

oktober 26, 2006

Blogger – et godt redskap for læring utfra et konstruktivistisk læringssyn

Filed under: Om blogger — by hanner @ 10:52 am

Et konstruktvistisk læringssyn tar utgangspunkt i at læring er en aktiv prosess. På bakgrunn av eksisterende kunnskap hos den lærende  + i interaksjon med andre tilegnes ny kunnskap. På denne måten foregår ny kunnskapsutvikling gjennom både en indre  og ytre dialog. De indre tilegnelsesprosessene og de sosiale samspillsprosessene bygger begge på den lærendes aktive rolle. (Sosialkontruktivister vil gå så langt som å hevde at læreprosesser ikke foreågr internt i det enkelte individ, fordi karakteren av og innholdet i læreprosessen til enhver tid bestemmes av relasjonene i det sosiale feltet).

Et konstruktivisitisk læringssyn kjennetegnes ved nyskapning, krativitet og overskridelser.

Innenfor et slikt læringssyn vil blogger være et nyttig verktøy. Skriving i seg selv er en hjelp for den lærende fordi skriveprosessen bidrar til klargjøring. I tillegg kan bloggskriving  stimulere til aktivitet og oppmerksomhet mot lærestoffet. Muligheter for å dele blogger med hverandre og åpne for kommentarer vil styrke de sosiale prosessene som læringen foregår i. Kritsike, konstrukive tilbakemeldinger, henvisning til andre blogger / nettsteder, spørsmål, kommentarer er eksempler på muligheter som kan være verdifulle i kunnskapskontruksjonen. 

Blogger kan derfor være aktuelle som pedagogiske metoder

oktober 25, 2006

Blogg – enten presentasjonsskriving eller tankeskriving – eller begge deler?

Filed under: Om blogger — by hanner @ 11:46 am

Å skrive er et viktig redskap for tankeutvikling (Dysthe et al., 2000). Skriving har to viktige funksjoner: Å meddele noe til andre –  og å klargjøre egne tanker.

Blogger er godt egnet for både tankeskriving og presentasjonsskriving.

 

Som tankeskriving vil kommentarer og innspill fra andre bidra til at skriving blir en sosial aktivitet – og innspillene vil kunne bidra til videre tankeutvikling og klargjøring. Blogger er, slik jeg vurderer det derfor svært egnet som studentarbeid , fordi denne form for skriving kan være en god støtte for læreprosessen.

 

Som presentasjonsskriving er blogger enkle å opprette og publisere.

Så kommer det altså an på hva hensikten er?!

 

Kilde: Dysthe; O.; Hertzberg, F. and Hoel, T.K. (2000): Skrive forå lære: Skriving i høyere utdanning, Abstrakt forlag, Oslo

 

oktober 24, 2006

Hva er blogger?

Filed under: Om blogger — by hanner @ 7:58 am

Kort oppsummert: 

I følge Wikipedia er blogg en sammentrukket ord (teleskopord) bestående av de to ordene web + loggbok (= Weblogg) . Blogg er  betegnelse på en internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer. Webpubliseringsformen er i utgangspunktet enkel, slik at «vanlige folk» skal kunne publisere på internett. I blogger dateres innleggene som oftes i omvendt kronologisk rekkefølgen; dvs. de nyeste innleggende legges øverst på siden. Noe av det som kjennetegner blogger er at de ofte gjør bruk av pekere til andre  nettsteder og blogger. Det å koble seg til andre blogger via lenker styrker interaktiviteten.

Blogger kjennetegnes ved at leseren kan gi kommentarer på innleggene. Bloggene er gjerne skrevet på en slik måte at de oppfordrer  folk til nettopp å kommentere på innleggene. Dette gjøres bl.a. ved å lage spennende overskrifter, stille spørsmål og å invitere til innspill og dialog.  
http://wiki.hiof.no/index.php/Blogg
http://no.wikipedia.org/wiki/Blogg). 

oktober 22, 2006

Hvorfor blogger?

Filed under: Om blogger — by hanner @ 10:33 am

En blogg må vel være det perfekte stedet å metareflektere over blogger som fenomen. Hva kan det brukes til. Kategorien «Om blogger»  er opprettet for nettopp det. I første omgang skal jeg lese hva min kollega Rolf Baltzersen har skrevet om blogger (http://wiki.hiof.no/index.php/Blogg) , og deretter skal jeg skrive litt selv. Og om noen tilfeldigvis skulle oppdage min blogg, ville jeg være glad for kommentarer eller henvisninger til steder der det er skrevet om blogger. Selv stiftet jeg bekjentskap med dette i forbindelse med min masterutdannelse i IKT & læring som ble avsluttet 2004.

oktober 20, 2006

Blogg som verktøy for læring og kunnskapsdeling

Filed under: Om blogger — by hanner @ 12:45 pm

Norgesuniversitetet har opprettet en gruppeblogg for å gjøre det lettere å nå hverandre med spørsmål og meninger om pedagogisk bruk av informasjonsteknologi i høgere utdanning. Se http://norgesuniversitetet.wordpress.com/. INGEN DUM IDÈ. Jeg mener f.eks. at noen av de mange, mange arbeidskrav som høgskolestudenter skriver i forbindelse med sine studier i form av notater med fordel kunne byttes ut med bloggskriving. Dette er en åpen prosess der man i stor grad kan utvikle kunnskap sammen!

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.