Hanne Røisings blogg

september 5, 2012

Blogg som dokumentasjon

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 8:46 am

Jeg er i gang med søknad om 1.lektorkompetanse og oppdager at denne bloggen vil være til stor nytte i dette arbeidet. Kort oppsummert:

 • som verktøy for læring og skriving
 • om dokumentasjon (god hjelp ved søknad til 1.lektorkompetanse for en som IKKE har oppdatert CV…)
 • som oppsummering av  saker som jeg har henvist til – fordi jeg mener det er viktig
 • som oppsummering av presentasjons- og tenkeskriving
 • som pedagogisk verktøy (jfr. konklusjon i siste fagartikkel)

Og hensikten med denne bloggen har aldri vært som samarbeidsverktøy. (Det er knapt noen som vet at den eksisterer). Men som egne refleksjonsnotater ser jeg nå STOR nytteverdi.

Reklamer

oktober 20, 2011

Oppsummering fra studiestart – høsten 2011

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 9:40 am

I høst startet vi opp deltidsutdanning i vernepleie + sykepleie. I forbindelse med dette har vi denne høsten begynt å bruke Screencast til korte introduksjoner/ innføringer i emner osv. Programmet (Camtasia Relay) er enkelt å bruke – og studentene gir gode tilbakemeldinger på at disse er nyttige. Vi har også testet ut Adobe Connect – både til veiledning og til klassetimer. Endel problemer med lyd i starten, men med tilkoblet headset med mikrofoner er disse nå løst. Nyttige verktøy for å holde kontakt med studentene også når de ikke er her.

Det neste vi nå vil prøve ut er samskrivingsdokumenter som Fronterdokument, Google-docks og høgskolens egen wiki.

 

mai 18, 2011

Adobe connect – tilgjengelig for studenter og ansatte i UH-sektoren

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 8:42 am

Adobe connect er nå tilgjengelig for alle studenter og ansatte i UH-sektoren. Dette er et konferanserom som egner seg supert til nettbasert samarbeid, neetteiledning, nettmøter og undervisning.

Magnus Nohar har laget to introduksjonsvideoer som bør sees før man tar verktøyet i bruk:

Innføring i bruk av Adobe Connect

Hvordan opprette møterom

Innloggigssiden til Adobe Connect finner du her

Ta gjerne kontakt, om du har lyst til å prøve verktøyet.

mai 10, 2011

Opphavsrett og undervisning

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 11:17 am
Tags:

Norgesuniversitetet tilbyr tjenesten «Del rett» – en veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser.

Skal lure på hvor mange som kjenner til denne. Viktige spørsmål om hva man har lov til å dele, om opphavsrett og bruk av verk i undervisningen.

mai 3, 2011

Fra Powerpoint til Web 2.0

Filed under: E-læring,Fri programvare,IKT og læring — by hanner @ 11:55 am

I forbindelse med forberedelser til Fagdagen 11.mai om E-læring og IKT-støttet undervisning vil jeg lage min presentasjon som en ny side i Google; Hannes innlegg på fagdagen

Det må da være en bedre idé å dele ut en web-adresse enn en bunke med lysark?

januar 26, 2011

Evigheter siden sist; iTunesforelesninger skyter i været!

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 12:06 pm

Det er evigheter siden sist jeg var inne på denne bloggen. Som blogg har jeg gitt  å bruke denne, men kan jo legge inn et og annet som det kan være lett å «spore tilbake» for meg.

Som for eksempen denne linken: iTunesforelesninger skyter i været!

Hvorfor gjør ikke flere dette?

april 30, 2008

Dårlig forberedt IKT-satsing i skolen

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 7:34 pm

I artikkelen den nedenfor henvises til, hevder høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen at Innføringen av ny maskin- og programvare i skolene i mange tilfeller har skjedd uten at de ansvarlige har hatt klare forestillinger om hvorfor og hvordan disse verktøyene skulle brukes.

Jeg tror Madsen har rett i at dette synes å være en generell trend. I den grad man leser om IKT-satsing på skolene, handler det ofte om innkjøp av PC-er til bruk på skolen eller utlån til elevene.

Les artikkelen her: Dårlig forberedt IKT-satsing i skolen

februar 12, 2007

LMS og høyere utdanning

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 7:53 am

I rektors blogg 9.februar fremkommer det at det er tre temaer ledergruppen ønsker å gå nærmere inn på utover våren:

 • FOU
 • Læringsplattformer/ e-læring
 • Framtidig organisering av høgere utdanning / Stjernø utvalget

Dette synes jeg er en gledelig prioritering.  Noen grunnleggende spørsmåle knyttet til det andre punktet er:

Læringsplattformer er ikke nøytrale

  Valg av læringsplattformer har pedagogiske konsekvenser. En læringsplattform reflekterer en bestemt forståelse av undervisning og læring. Dette kommer til uttrykk i systemets oppbygning, dets design og funksjonalitet. En læringsplattform setter derfor rammer for hva som er pedagogisk mulig i et digitalt læringsmiljø, på samme måte som bygninger, rom og verktøy setter rammer i en fysisk verden. På mange måter er en læringsplattform enda mer strukturerende enn en fysisk omgivelse, fordi funksjonaliteten er underlagt de muligheter som er programmert inn i plattformen. Fleksibiliteten er begrenset til det som designeren og programmereren har tillatt brukeren å gjøre. Det er derfor en fare for at en læringsplattform kan virke konserverende og ensrettende på undervisningen, hvis det ikke tilbyr en fleksibel arkitektur som tillater at studenter og lærere kan innrede og tilpasse omgivelsene til ulike læringssituasjoner.

Valg av plattform – avhengig av hva den skal brukes til …

   Når høgskolen skal velge LMS, handler det om å velge en læringsomgivelse som understøtter de læringsformer og læringsaktiviteter som høgskolen ønsker. Et valg må derfor treffes ut fra pedagogiske overveininger av plattformene og ikke ut fra tekniske krav. At en plattform tilbyr de riktige verktøyene, betyr ikke nødvendigvis at de er funksjonelle i en læringssituasjon. Vi har i denne evalueringen derfor lagt stor vekt på å forstå hvordan de ulike LMS-ene fungerer i ulike læringssammenhenger. Vi mener HiØ bør velge en læringsplattform som stimulerer til en studentaktiviserende pedagogikk, hvor studentene ikke bare betraktes som kunnskapskonsumenter, men som kunnskapskonstruktører alene og i samarbeid med andre.

Én læringsplattform for alle avdelinger, eller fleksible valg ved de ulike avdelingene?

  HiØ har tidligere tatt stilling til at høgskolen skal ha én læringsplattform, og at det kun er hovedlæringsplattformen som får support fra IT-drifts (referat fra Studiekvalitetsutvalgets møte16. desember 2005). Dette synspunktet bør igjen diskuteres. Dersom dette opprettholdes, bør det tas stilling til i hvilken grad den valgte plattformen skal benyttes. Videre må det tas stilling til om det bør være åpenhet for å utvikle og utnytte alternative e-læringsløsninger som ikke er basert på læringsplattformen som er valgt ved høgskolen. Det er flere grunner til at alternativer kan være aktuelle: Ved valg av en kommersiell løsning vil frie programvareløsninger være mer aktuelt å bruke ved elektronisk samarbeid med utviklingsland. Det er mindre sannsynlig at institusjoner fra slike land vil ha penger til å betale lisens for en læringsplattform. I tillegg til de verktøy som ligger i læringsplattformen bør det også tas stilling til om HiØ ønsker å drifte interessante teknologiske løsninger ved siden av plattformen. Et eksempel er Universitetet i Ålborg som satser mye på e-læring. Her har man en hovedplattform. Samtidig har man installert andre gratis læringsplattformer som gir anledning til at man hele tiden kan prøve ut nye løsninger.

januar 17, 2007

Verktøy for samskriving

Filed under: E-læring,Fri programvare,IKT og læring — by hanner @ 12:05 pm

docs_spreadsheets.gif Google Docs and Spreadsheet er et gratis, web-basert verktøy for skriving og samskriving av dokumenter. At filer ligger på nettet innebærer at du er tilgjenglig fra en hver PC med internett-tilknytning. Dette kan være en praktisk løsning for folk som bruker ulike PC-er og ikke alltid klare å holde orden på hvilke filer som er lagret hvor. På dette stedet kan du også laste opp filer fra egen PC, slik at de er tilgjengelig fra nettet. Gjennom samarbeidsverktøy kan man inviterer personer til å skrive på de ulike dokumentene.  Dette burde være særdeles godt egnet for studenter som skal skrive prosjektoppgaver sammen, og for veiledere som skal gi innspill.

Studentaktiviteter i og utenfor læringsplattformer

Filed under: IKT og læring,Om blogger — by hanner @ 11:52 am

30. januar planlegges en workshop med fokus på økt studentaktivitet. Primært var programmet planlagt i tilknytning til bruk av avdelingens læringsplattform. I ettertid ser jeg det er naturlig at vi også beveger oss utenfor læringsplattformen, bl.a. av hensyn til læringsplattformens begrensninger når det gjelder verktøy for samarbeid og samskriving.

Høgskolen har tilgang til to programmer som kan være aktuelle i denne sammenhengen;

* wiki-sider (http://wiki.hiof.no/index.php/Hovedside)
* blogger (http://blog.hiof.no/summary.php)

Foreløpig program for dagen ser slik ut:

 • Hvordan stimulere studenter til å bruke diskusjonsforum i Bb til FAGLIGE problemstillinger og debatter? (primært i Blackboard)
 • En kort gjennomgang av test- og surveyverktøy (i Blackboard). Til bruk for kunnskapstester og studentevaluering.
 • Workshop i bruk av wiki som samskrivingsverktøy
 • Bruk av blogger til kunnskapsutvikling og faglige aktiviteter. (Kollega Rolf Balzersen har skrevet noe om bruk av blogger i undervisning her)
Neste side »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.